Informace o webu

Podmínky používání internetových stránek společností Coca-Cola HBC Česká republika a Coca-Cola HBC Slovenská republika

Děkujeme vám za návštěvu těchto internetových stránek. Na přístup k těmto internetovým stránkám („stránkám“) a jejich používání se vztahují tyto podmínky a všechny platné zákony a předpisy. Návštěvou a používáním těchto stránek bez jakýchkoliv omezení a výhrad tyto podmínky přijímáte a berete na vědomí, že jakékoliv jiné ujednání mezi vámi a společnostmi Coca-Cola HBC Česká republika a Coca-Cola HBC Slovenská republika (a jejími spřízněnými poskytovateli služeb) je v souvislosti s tímto předmětem těmito podmínkami nahrazeno. Pokud nesouhlasíte a tyto podmínky bez omezení a výhrad nepřijímáte, opusťte prosím tyto stránky.

Vlastnictví obsahu stránek

Stránky a veškerá autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví ke všem textům, designu, logům, grafice, ikonám, obrázkům a dalším materiálům na těchto stránkách („obsah“) jsou majetkem společností Coca-Cola HBC Česká republika a Coca-Cola HBC Slovenská republika nebo byly použity se svolením příslušného vlastníka.

Použití jakékoliv části obsahu vámi je, kromě výjimek stanovených v těchto podmínkách, bez písemného souhlasu vlastníka obsahu přísně zakázáno. Společnosti Coca-Cola HBC Česká republika a Coca-Cola HBC Slovenská republika budou uplatňovat svá práva duševního vlastnictví do nejvyšší možné míry povolené zákonem, a to i za použití trestního stíhání.

Používání stránek

Společnosti Coca-Cola HBC Česká republika a Coca-Cola HBC Slovenská republika vám tímto udělují svolení používat tyto stránky následovně:

  • Jste oprávněni stahovat jakýkoliv její obsah, ale pouze pro informativní, nekomerční, neziskové, osobní využití a za podmínky, že neodstraníte, nezměníte ani nebude skrývat žádné z informací, částí obsahu či oznámení a upozornění (jako například upozornění týkající se autorských práv či vlastnických vztahů), které jsou součástí obsahu těchto stránek.
  • Obsah nacházející se v sekci „Tiskové zprávy“ smí být reprodukován pouze pro redakční účely v denících, obecně zaměřených časopisech, odborných obchodních publikacích a hromadných sdělovacích prostředcích.
  • Obsah nesmíte šířit, upravovat, kopírovat (kromě výjimek stanovených výše), přenášet, zobrazovat, znovu používat, reprodukovat, vydávat, přemisťovat, prodávat, ani k jeho využití udílet povolení nebo z něj vytvářet další materiál či jinak jej používat bez předchozího písemného svolení společností Coca-Cola HBC Česká republika a Coca-Cola HBC Slovenská republika. 
  • Podmínkou pro přístup k těmto stránkám a jejich využití je, že se společnostem Coca-Cola HBC Česká republika a Coca-Cola HBC Slovenská republika zavazujete, že stránky nebudete využívat k žádným účelům zakázaným těmito podmínkami a ani je využívat způsobem, jenž by mohl představovat nebo motivovat jednání, které by bylo považováno za trestný čin, dalo vzniknout občanskoprávní odpovědnosti či jinak porušilo jakýkoliv zákon, a že nebudete stránky používat k umístění či vysílání jakéhokoliv nezákonného, výhrůžného, nepravdivého, klamného, hanlivého, obtěžujícího, urážlivého, pomlouvačného, vulgárního, obscénního, skandálního, pobuřujícího, pornografického či rouhavého materiálu. Společnosti Coca-Cola HBC Česká republika a Coca-Cola HBC Slovenská republika budou plně spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení a vyhoví soudním příkazům požadujícím či nařizujícím prozradit identitu jakékoliv osoby, která takovéto informace či materiály na stránky umístila nebo je šířila. Dále se také zavazujete neprodleně informovat společnosti Coca-Cola HBC Česká republika a Coca-Cola HBC Slovenská republika, pokud se dozvíte o jakémkoliv nezákonném nebo zakázaném používání těchto stránek nějakou třetí stranou.

Používání těchto stránek pro reklamu nebo jakékoliv obchodní nabídky je zakázáno.

Ochrana soukromí

Jakékoliv osobní údaje (např. vaše jméno, adresa, telefonní číslo či emailová adresa), které na stránky zašlete elektronickou poštou či jinak, budou společnostmi Coca-Cola HBC Česká republika a Coca-Cola HBC Slovenská republika používány v souladu s Prohlášením o ochraně soukromých údajů vztahujícím se na tyto stránky. Jakákoliv jiná sdělení či materiály, které na stránky zašlete, jako např. dotazy, komentáře, návrhy a podobně, nebudou považovány za důvěrné a soukromé.

Omezení přístupu

Společnosti Coca-Cola HBC Česká republika a Coca-Cola HBC Slovenská republika si vyhrazují právo vám dle svého uvážení a bez předchozího upozornění odepřít přístup k těmto stránkám nebo jakékoliv jejich části.

Omezení odpovědnosti

V obsahu těchto stránek se mohou vyskytnout nepřesnosti či tiskové chyby. Na stránkách může pravidelně kdykoliv a bez předchozího oznámení docházet ke změnám. Společnosti Coca-Cola HBC Česká republika a Coca-Cola HBC Slovenská republika se nicméně nijak nezavazují informace obsažené na těchto stránkách pravidelně aktualizovat. Dále společnosti Coca-Cola HBC Česká republika a Coca-Cola HBC Slovenská republika nezaručují, že budou tyto stránky fungovat bez přerušení či bezchybně, že budou poruchy pravidelně odstraňovány a že stránky budou kompatibilní s vaším počítačem, hardwarem a softwarem.

Na informace, rady a názory vyjádřené na těchto stránkách byste se při osobních, právních, finančních či jiných rozhodnutích neměli spoléhat. Měli byste požádat o konkrétní radu pro danou situaci příslušného odborníka.

VEŠKERÝ OBSAH PODLÉHÁ ZMĚNÁM A JE VÁM PŘEDKLÁDÁN TAK, JAK JE K DISPOZICI, BEZ JAKÉKOLIV ZÁRUKY, AŤ VYJÁDŘENÉ ČI NEVYJÁDŘENÉ, VČETNĚ NEVYJÁDŘENÝCH ZÁRUK OBECNÉ VHODNOSTI, VHODNOSTI PRO PRODEJ, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL ČI ZÁRUKY DODRŽENÍ PŘEDPISŮ. Vezměte prosím na vědomí, že některé jurisdikce nepovolují vyloučení nevyjádřených záruk, takže některá z výše uvedených vyloučení pro vás nemusí platit. Aniž by bylo dotčeno výše uvedené, společnosti Coca-Cola HBC Česká republika a Coca-Cola HBC Slovenská republika nezaručují ani neprohlašují, že vaše použití jakékoliv části obsahu těchto stránek neporuší práva třetí strany, ani že obsah stránek bude bezchybný, úplný a aktuální.

Společnosti Coca-Cola HBC Česká republika a Coca-Cola HBC Slovenská republika nepřijímají žádnou odpovědnost za selhání jakékoliv z našich služeb nabízených na těchto stránkách včetně služeb emailového upozornění a firemních webcastů.

Vyloučení odpovědnosti

POUŽITÍ TĚCHTO STRÁNEK JE NA VAŠE VLASTNÍ NEBEZPEČÍ.

SPOLEČNOSTI COCA-COLA HBC ČESKÁ REPUBLIKA A COCA-COLA HBC SLOVENSKÁ REPUBLIKA ANI ŽÁDNÁ JEJICH DCEŘINÁ SPOLEČNOST, PŘIDRUŽENÁ SPOLEČNOST, PRACOVNÍCI ČI ŘEDITELÉ ANI ŽÁDNÍ JEJÍ ZÁSTUPCI ČI JAKÁKOLIV JINÁ STRANA ZAPOJENÁ DO VYTVÁŘENÍ ČI VYRÁBĚNÍ STRÁNEK NEJSOU ODPOVĚDNÍ ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ŠKODY, ŠKODY S REPRESIVNÍ FUNKCÍ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ ANI ŽÁDNÉ JINÉ ŠKODY JAKÉHOKOLIV DRUHU VYPLÝVAJÍCI Z POUŽITÍ TĚCHTO STRÁNEK NEBO JAKÝMKOLIV ZPŮSOBEM S NÍM SPOJENÉ, A TO AŤ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, DELIKTU (VČETNĚ ZANEDBÁNIÍ), PŘÍSNÉ ODPOVĚDNOSTI ČI JINAK, I KDYŽ BYLO O MOŽNOSTI TAKOVÝCHTO ŠKOD INFORMOVÁNO.

Vezměte prosím na vědomí, že některé jurisdikce neumožňují vyloučení některých škod, takže některé z výše uvedených vyloučení pro Vás nemusí platit.

Odkazy na stránky třetích stran

Stránky mohou obsahovat odkazy na stránky vlastněné či provozované jinými stranami než společnostmi Coca-Cola HBC Česká republika a Coca-Cola HBC Slovenská republika. Takovéto odkazy jsou uváděny pouze pro vaše pohodlí. Společnosti Coca-Cola HBC Česká republika a Coca-Cola HBC Slovenská republika nemají vliv na jejich provoz, obsah, přístup k ochraně soukromí či zabezpečení takovýchto stránek, ani za ně nejsou odpovědné. Aniž by bylo dotčeno výše uvedené, společnosti Coca-Cola HBC Česká republika a Coca-Cola HBC Slovenská republika se konkrétně zříkají zodpovědnosti, pokud takovéto stránky: 

  • porušují práva duševního vlastnictví třetí strany; 
  • jsou nepravdivé, neúplné či klamné; 
  • nejsou prodejné či vhodné pro konkrétní účel; 
  • neposkytují přiměřenou bezpečnost; 
  • obsahují viry nebo jiné elementy destruktivní povahy; 
  • jsou urážlivé či hanlivé.

Společnosti Coca-Cola HBC Česká republika a Coca-Cola HBC Slovenská republika také obsah či výrobky nebo služby nabízené na takovýchto stránkách neschvalují. Pokud použijete odkaz na takovéto stránky či tyto stránky, činíte tak na vlastní nebezpečí a bez svolení společností Coca-Cola HBC Česká republika a Coca-Cola HBC Slovenská republika.

Vaše hyperlinky na tyto stránky

Hyperlinky na tyto stránky smíte poskytnout pouze po obdržení výslovného předchozího písemného svolení od společností Coca-Cola HBC Česká republika a Coca-Cola HBC Slovenská republika.

Opatrné výrazy týkající se tvrzení o budoucnosti

Tyto stránky mohou obsahovat tvrzení, odhady či předpovědi zahrnující rizika a nejistotu, představující „tvrzení o budoucnosti“, jak jsou definována podle federálních zákonů Spojených států amerických a mezinárodních zákonů vztahujících se na cenné papíry. K identifikaci tvrzení o budoucnosti v některých případech používáme slova jako „domnívat se“, „výhled do budoucna“, „rada“, „zamýšlet“, „mít tendenci“, „očekávat“, „předpovídat“, „plánovat či plán“, „cíl“ a podobné výrazy.

Všechna tvrzení s výjimkou tvrzení o historických faktech, včetně mj. tvrzení týkající se naší budoucí finanční situace a výsledků, obchodní strategie, našich budoucích jednání se společností The Coca-Cola Company, rozpočtů, předpokládané spotřeby a výroby, předpokládaných nákladů, odhadů investičních výdajů a plánů a cílů vedení pro budoucí operace jsou tvrzení o budoucnosti. Na takováto tvrzení byste se neměli přehnaně spoléhat. Již ze své povahy tvrzení o budoucnosti zahrnují riziko a nejistotu, protože odrážejí naše současná očekávání a domněnky týkající se budoucích událostí a okolností, které ale nemusí být pravdivé.

Naše skutečné výsledky se od takovýchto tvrzení mohou zásadně lišit, a to z mnoha důvodů.

Takovýmito důvody může být např. naše schopnost financovat plány expanze, programy odkupu vlastních akcií a obecných provozních aktivit; změny v prostředí obchodu s nealkoholickými nápoji včetně chování naší konkurence a změny v preferencích spotřebitelů; změny v regulačním a legislativním rámci; fluktuace cen a dostupnosti surovin; fluktuace úrokových sazeb a měn; změny v ekonomických a politických podmínkách; naše schopnost proniknout na rozvojové a nové, rychle se rozvíjející trhy; efektivita našich programů propagace a marketingu.

Nejistota související se soudními spory; nepříznivé povětrnostní podmínky a další rizika popsaná ve výroční zprávě naší společnosti a našich zprávách předkládaných Komisi pro cenné papíry (KCP) včetně našich výročních zpráv na formuláři 20-F, které jsou k dispozici u KCP. Společnosti Coca-Cola HBC Česká republika a Coca-Cola HBC Slovenská republika nepřijímají povinnost takováto tvrzení o budoucnosti veřejně aktualizovat či revidovat.

Nemůžeme vám zaručit, že budou naše budoucí výsledky, míra aktivit, výkonnost či jiné dosažené hodnoty očekáváním obsaženým v těchto tvrzeních odpovídat. Dále my, ani nikdo jiný, nepřijímá odpovědnost za pravdivost a úplnost těchto tvrzení. Pokud nebude aktualizaci těchto tvrzení požadovat zákon, nemusíme je vždy aktualizovat, aby odpovídaly skutečným výsledkům či změnám v našich očekáváních.

Nic na těchto stránkách nepředstavuje výzvu k investování či koupi akcií.

Software na stránkách

Práva duševního vlastnictví či jiná práva vztahující se na software, jenž je k dispozici ke stažení z těchto stránek („software“), náleží společnostem Coca-Cola HBC Česká republika a Coca-Cola HBC Slovenská republika nebo jejich dodavatelům/poskytovatelům licence. K přístupu k některým informacím na těchto stránkách budete muset získat licenci od poskytovatelů daného softwaru (např. Adobe). Vaše možnost přístupu k takovým informacím může záviset na tom, jestli jste takovouto licenci získali.

Použití softwaru podléhá podmínkám licenčního ujednání, jež je součástí softwaru společnosti Coca-Cola HBC Česká republika a Coca-Cola HBC Slovenská republika nepřijímají odpovědnost za zprostředkování těchto licencí. Neinstalujte ani nepoužívejte žádný software, aniž byste souhlasili s takovýmto licenčním ujednáním. Pokud si z těchto stránek nějaký software stáhnete, činíte tak na vlastní nebezpečí.

Změna těchto podmínek

Společnosti Coca-Cola HBC Česká republika a Coca-Cola HBC Slovenská republika mohou kdykoliv a bez upozornění tyto podmínky na základě aktualizace tohoto textu pozměnit. Takovýmito upravenými podmínkami jste vázáni, a proto byste měli tyto stránky pravidelně navštěvovat, abyste se s aktuálním zněním podmínek seznámili. Tyto podmínky nemůžete změnit, pokud nezískáte od společností Coca-Cola HBC Česká republika a Coca-Cola HBC Slovenská republika výslovný písemný souhlas.

Obecné

Tyto podmínky a vaše používání těchto stránek podléhají zákonům Anglie a Walesu bez ohledu na případný výběr zákonných ustanovení. Výhradní soudní pravomoci v případě jakýchkoliv sporů vyplývajících z těchto podmínek či souvisejících s těmito podmínkami a/nebo těmito stránkami, ve kterých tyto podmínky a/nebo tyto stránky budou podstatnou skutečností, budou mít soudy s obecnou působností sídlící v Anglii.

Pokud společnosti Coca-Cola HBC Česká republika a Coca-Cola HBC Slovenská republika rozhodnou upustit od řešení nějakého porušení povinnosti vyplývající z těchto podmínek, pak to neznamená, že společnosti Coca-Cola HBC Česká republika a Coca-Cola HBC Slovenská republika upustily i od řešení nějakého jiného porušení nebo porušení budoucích.

Všechna práva a opravné prostředky související s těmito podmínkami jsou kumulativní a nevylučují žádná práva a opravné prostředky stanovené zákonem či jakýmkoliv jiným ujednáním.

Pokud bude jakákoliv část těchto podmínek prohlášena podle platného zákona za neplatnou či nevynutitelnou, a to včetně mj. výše uvedených vyloučení záruk a omezení odpovědnosti, bude se mít za to, že bylo neplatné či nevynutitelné ustanovení nahrazeno platným, vynutitelným ustanovením, které nejblíže odpovídá smyslu původního ustanoven, a zbývající část dohody bude i nadále platná.

V soudním či správním řízení bude přijatelná tištěná verze těchto stránek, těchto podmínek i jakéhokoliv oznámení učiněného v elektronické podobě.

Souhlasíte s tím, že na základě těchto podmínek a vašeho použití těchto stránek mezi vámi a společnostmi Coca-Cola HBC Česká republika a Coca-Cola HBC Slovenská republika nevznikl žádný vztah typu joint venture, partnerství, pracovní poměr, ani zastupitelský vztah.

Copyright © 2010 Coca-Cola HBC Česká republika a Coca-Cola HBC Slovenská republika. Všechna práva vyhrazena.

Back to top

Odkazy