Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů vztahující se na internetové stránky společností Coca-Cola HBC Česká republika a Coca-Cola HBC Slovenská republika

Společnosti Coca-Cola HBC Česká republika a Coca-Cola HBC Slovenská republika se zavazují ochraňovat soukromí všech návštěvníků stránek www.coca-colahellenic.cz a www.coca-colahellenic.sk a chránit všechny osobní údaje, jež nám poskytnete. Zejména se domníváme, že je pro vás důležité vědět, jak s informacemi o vás, které získáme prostřednictvím těchto stránek, nakládáme a jak údaje získané prostřednictvím internetu a jakékoliv jiné sítě elektronické komunikace zpracováváme. Přečtěte si prosím následující prohlášení o ochraně osobních údajů, čímž se dozvíte, jak používáme a chráníme informace, které nám poskytnete, či jak bychom je mohli využít a chránit v budoucnu.

Přihlášením k jakékoliv službě na těchto stránkách souhlasíte s tím, že vaše osobní údaje budou zpracovávány společnostmi Coca-Cola HBC Česká republika a Coca-Cola HBC Slovenská republika jako správcem/správci osobních údajů. Tyto údaje mohou být dále zpracovávány pouze příslušnými zpracovateli osobních údajů, kteří pro společnosti Coca-Cola HBC Česká republika a Coca-Cola HBC Slovenská republika vykonávají zpracování osobních údajů. Vaše osobní údaje mohou být dále zpřístupněny osobám uvedeným níže v tomto prohlášení.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Vůči společnostem Coca-Cola HBC Česká republika a Coca-Cola HBC Slovenská republika máte právo přístupu k vašim osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, pokud o to požádáte, máte právo na informaci o zpracování svých osobních údajů a společnosti Coca-Cola HBC Česká republika a Coca-Cola HBC Slovenská republika vám tuto informaci bez zbytečného odkladu předají.

Pokud zjistíte nebo se domníváte, že společnosti Coca-Cola HBC Česká republika a Coca-Cola HBC Slovenská republika provádí zpracování vašich osobních údajů způsobem, který je v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, máte právo požadovat vysvětlení, právo na odstranění závad a nesprávného stavu, právo na ochranu osobnosti a dále máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Přihlášením k jakékoliv službě na těchto stránkách dáváte ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. a zák. č. 133/2000 Sb. společnostem Coca-Cola HBC Česká republika a Coca-Cola HBC Slovenská republika dobrovolný a bezvýhradní souhlas k tomu, aby jako správce/správci osobních údajů shromažďovaly, zařazovaly do své databáze, zpracovávaly a užívaly vaše osobní údaje, které uvedete při užití výše uvedených stránek (tj. zejména jméno a příjmení, datum narození, identifikační číslo, pohlaví, státní příslušnost, číslo OP, poštovní adresa, místo podnikání, telefonní a faxové číslo, elektronická adresa, bankovní spojení, zaměstnání...), a to pouze za účelem uvedeným níže v tomto prohlášení a způsobem vás nepoškozujícím.

Osobní údaje nebudou zpřístupněny jiným osobám, než které jsou uvedeny v tomto prohlášení, ledaže by povinnost poskytnout osobní údaje vyplývala ze zákona. Souhlas udělujete na dobu 12 měsíců.

Informace, které o vás shromažďujeme

Obecně můžete tyto stránky navštívit, aniž byste nám sdělili, kdo jste, či o sobě prozrazovali jakékoliv informace. Naše internetové servery shromažďují jména domén a ne e-mailové adresy návštěvníků. Kromě toho ale existují části těchto internetových stránek, u kterých od vás potřebujeme získat osobní údaje za určitým účelem, jako např. abychom Vám mohli poskytnout určité informace, o které jste požádali, a v případech, kdy se musíte na našich stránkách registrovat.

To činíme prostřednictvím internetových formulářů a pokaždé, když nám zašlete své údaje e-mailem. Informace od vás získané mohou zahrnovat vaše jméno, adresu, telefonní číslo, faxové číslo či e-mailovou adresu. Uvidíte, že není povinností poskytnout nám žádné doplňující informace, o které vás požádáme, které by nebyly nutné či přiměřené, abychom vám mohli poskytnout požadované služby. Informace o vás můžeme také získat z e-mailů a dopisů, které nám zašlete.

Použití shromážděných informací

Informace o jménu domény, které shromažďujeme, nejsou používané k vaší identifikaci, ale jsou používané pouze na úhrnné úrovni za účelem měření návštěvnosti, celkového času stráveného na stránkách, počtu shlédnutých stránek apod. Tyto informace tedy používáme k měření využití našich stránek a k vylepšení jejich obsahu.

Když od vás s vaším souhlasem získáme další osobní údaje jako např. vaše jméno a e-mailovou adresu (například prostřednictvím internetových formulářů nebo e-mailu), dáme vám obvykle v okamžiku získání těchto informací vědět, jak tyto osobní údaje použijeme. Osobní údaje, které nám poskytnete nebo které získáme prostřednictvím těchto stránek, můžeme také použít k následujícím účelům: 

  • K poskytnutí služby, o kterou jste nás požádali jako např. zasílání informací o investorských vztazích/výtisků naší výroční zprávy, přihlášení ke službě firemních webcastů či ke službě zasílání e-mailových upozornění. 
  • K odpovědi na vaše dotazy či ke zpracování vašich žádostí souvisejících s údaji o vás. 
  • K poskytnutí našich služeb přesně podle vašich potřeb. 
  • Ke správě záznamů o službách subskripce.

Pokud v budoucnu změníte názor a nebudete již chtít být kontaktováni, informujte nás.

Poskytování informací

Informace, které nám poskytnete, budou uchovány na našem serveru ve Velké Británii a mohou být poskytnuty (nebo k nim mohou získat přístup) našim zaměstnancům pracujícím mimo Velkou Británii i třetím stranám, včetně společností v rámci the Coca-Cola Hellenic Group, dále obchodním partnerům, vládním orgánům a orgánům činným v trestním řízení, případným novým majitelům naší společnosti a dodavatelům, které si najímáme na zpracování údajů, přičemž někteří z nich mohou sídlit i mimo Evropský hospodářský prostor, a dodavatelům, kteří nás zastupují, a to pro účely stanovené v tomto prohlášení nebo pro jiné účely vámi schválené.

Zejména vezměte na vědomí, že pokud se přihlásíte ke službě zajišťující naše firemní webcasty, požádáme vás o souhlas s předáním vašich osobních údajů agentuře v USA připravující naše webcasty, aby vám tuto službu mohla naším jménem poskytnout. Všechny výše vyjmenované strany pro nás zpracovávají informace, realizují objednávky a poskytují podpůrné služby. Třetím stranám můžeme také předat úhrnné informace o používání našich stránek, nicméně to se nebude týkat informací, jež by mohly být využity k vaší identifikaci.

Pokud náš podnik vytvoří společný podnik (joint venture) s jiným subjektem, nebo bude jinému subjektu prodán či dojde k fúzi, mohou být informace o vás předány našim novým obchodním partnerům či vlastníkům.

Země mimo Evropský hospodářský prostor nemají vždy přísné zákony na ochranu údajů. My se ale vždy budeme snažit zajistit, aby informace o vás byly používány třetími stranami v souladu s tímto prohlášením.

Pokud to nebude vyžadovat zákon, nebudeme bez vašeho souhlasu jiným způsobem sdílet, prodávat či šířit žádné z informací, které nám poskytnete.

Uživatelé do věku 16 let

Pokud je vám 16 let nebo méně, požádejte prosím dříve, než nám poskytnete nějaké osobní údaje, vaše rodiče či opatrovníky o souhlas. Uživatelé bez takovéhoto souhlasu nejsou oprávněni nám osobní údaje poskytnout.

Jiné internetové stránky

Na našich internetových stránkách se mohou vyskytnout odkazy na jiné internetové stránky, které jsou mimo naši kontrolu, a nevztahuje se na ně toto prohlášení o ochraně osobních údajů. Pokud prostřednictvím těchto odkazů navštívíte jiné stránky, mohou provozovatelé takových stránek od vás získat informace, které pak použijí v souladu s jejich prohlášením o ochraně osobních údajů, jež se od našeho prohlášení může lišit.

Zabezpečení informací a uchovávání údajů

K ochraně vašich údajů před neoprávněnými osobami a proti nezákonnému zpracování, nepředvídané ztrátě, zničení a poškození, a to on-line i off-line, používáme přísná fyzická, elektronická a administrativní bezpečnostní opatření. Vaše informace uchováme po přiměřeně dlouhou dobu nebo po dobu požadovanou zákonem.

Přenosy údajů prostřednictvím internetu a omezení odpovědnosti

Vzhledem k tomu, že internet je globální prostředí, je součástí používání internetových stránek k získání a zpracování osobních údajů nutně i přenos informací na mezinárodní úrovni. Prohlížením těchto stránek a elektronickou komunikací s námi proto berete na vědomí, že osobní údaje budou tímto způsobem zpracovávány, a souhlasíte s tím.

Přestože společnosti Coca-Cola HBC Česká republika a Coca-Cola HBC Slovenská republika používají přiměřená opatření k ochraně před viry a jinými škodlivými elementy, není vzhledem k povaze internetu možné zajistit, že vaše návštěva našich stránek nebude ničím narušená a že bude bezchybná, ani že tyto stránky, jejich servery či námi zaslané e-maily neobsahují žádné viry ani jiné škodlivé elementy.

Obsah těchto stránek je uzpůsoben tak, aby splňoval obecné povinnosti evropské směrnice o ochraně údajů. Nemůžeme v souvislosti s těmito stránkami nebo jejich obsahem nést odpovědnost za porušení některého z místních zákonů vztahujících se na reklamu či jiných zákonů.

Přístup k údajům a jejich aktualizace

Jste oprávněni podívat se na osobní údaje, které o vás máme, a můžete nás požádat o provedení potřebných změn tak, aby údaje byly pravdivé a aktuální. Pokud tak chcete učinit, kontaktujte nás prosím na základě kontaktních údajů uvedených na stránce Kontakt.

Kontakty

Pokud máte jakékoliv připomínky, dotazy či přání týkající se našeho používání vašich osobních údajů, nebo pokud máte nějaký dotaz týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, kontaktujte nás prosím na základě údajů uvedených na stránce označené Kontakt. Vaše dotazy a návrhy týkající se tohoto prohlášení uvítáme.

Změny tohoto prohlášení

Toto prohlášení pravidelně kontrolujte, abyste byli informováni o případných změnách. Přestože si vyhrazujeme právo toto prohlášení upravit či doplnit, budeme vás prostřednictvím těchto stránek o jakékoliv větší změně informovat přinejmenším 30 dní po provedení změny a případně vám i zašleme oznámení e-mailem.

Copyright © 2010 Coca-Cola HBC Česká republika a Coca-Cola HBC Slovenská republika. Všechna práva vyhrazena.

Back to top

Odkazy